Оферта договору приєднання

Дана Оферта договору приєднання (надалі за текстом «Договір») є договором приєднання для суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та фізичних осіб-споживачів, що визначає зобов’язання при здійсненні дій, спрямованих на набуття Сертифікатів на стрибок з парашутом, використання Сертифікатів на стрибок з парашутом та/або активації Сертифікатів на стрибок з парашутом.

Договір розміщено на веб-сайті https://dzboro.com.ua/ Громадської Організації «Українська Асоціація Екстремальних Видів Спорту» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39459698 у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Громадської Організації для отримання, використання та/або активації Сертифікатів на стрибок з парашутом через веб-сайт.

Суб’єкт господарювання або фізична особа-споживач, що звертається до Громадської Організації «Українська Асоціація Екстремальних Видів Спорту» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39459698) для набуття Сертифікатів на стрибок з парашутом, їх використання та/або активації, заявляє про повне і належне ознайомленні із умовами Договору, заявляє про прийнятність умов Договору та погоджується і приєднується до умов цього Договору.

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОГОВОРУ

1.1 «Продавець» – Громадська Організація «Українська Асоціація Екстремальних Видів Спорту», яка зареєстрована та діє згідно законодавства України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39459698, юридична адреса: 07801, Україна, Київська обл., смт Бородянка, пров. Польовий, 9. Тел.: +380 (4577) 5-17-02.

1.1.2. Фізична Особа Підприємець: Лихвар Іван Іванович, ЄДРПОУ: 3713611434, юридична адреса: 03162, УкраЇна, КиЇвська обл., м. Київ, просп. Леся Курбаса, 12Б

1.2. «Покупець» – суб’єкт господарювання або фізична особа-споживач, що володіє необхідним і достатнім обсягом правосуб’єктності (правоздатності та дієздатності), та яка на законних підставах та з метою, яка не порушує вимог чинного законодавства України, звертається до Продавця, і відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, в цілому та безумовно приєднується до умов даного Договору.

1.3. «Утримувач» – особа, яка володіє Сертифікатом на стрибок з парашутом.

1.4. «Сертифікат на стрибок з парашутом», «Сертифікат» – матеріальний носій, виготовлений у формі пластикової картки з індивідуальним порядковим номером, що підтверджує право на активацію Сертифікату. Комплект упакування Сертифікату є його частиною.

1.5. «Комплект упакування Сертифікату» – листівка, в яку вкладаєтся пластиковий сертифікат.

1.6. «Номінал Сертифікату» - номінальна вартість Сертифікату, яка визначає граничний розмір вартості права вимоги, щодо якої може бути активовано Сертифікат. Номінал Сертифікату визначається за сумою коштів, сплачених Продавцю в рахунок набуття права вимоги.

1.7. «Вартість права вимоги» - ціна набуття Утримувачем права вимоги на стрибок з парашутом, вартість та зміст буде наведено визначено Продавцем на веб-сайті.

1.8. «Строк дії Сертифікату» - строк, протягом якого Утримувач має право на активацію Сертифікату, який визначено у комплектні упакування Сертифікату.

1.9. «Право вимоги» - право Утримувача, за активованим Сертифікатом, вимагати надання Провайдером послуги у вигляді стрибка з парашутом, обраного за Номіналом Сертифікату.

1.10. «Активація сертифікату» - погодження Права вимоги шляхом вчинення Утримувачем та Продавцем повного обсягу зустрічних дій, за результатами яких Утримувач набуває право вимоги за Сертифікатом і Сертифікат є активованим.

1.11. «Веб-сайт» - сукупність веб-сторінок, які об’єднанні навігаційно, за змістом і розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://dzboro.com.ua/

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець зобов‘язується передати у власність Покупця Сертифікат на стрибок з парашутом, а Покупець зобов'язується оплатити Сертифікат та прийняти Сертифікат у власність, у відповідності до умов цього Договору.

2.2. Ціна Сертифікатів визначається номіналом Сертифікатів.

2.3. Продавець гарантує, що право вимоги, щодо якого може бути здійснена активація Сертифікатів, не є та не буде предметом будь-якого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ НА СТРИБОК З ПАРАШУТОМ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

3.1. Замовлення на придбання Сертифікатів (надалі за текстом «Замовлення»), що надане Покупцем за телефонними номерами та/або електронною поштою, які розміщені на веб-сайті та/або надане програмними засобами веб-сайту - є обов‘язковим для Продавця.

3.2. Продавець має право засобами телефонного зв’язку та/або електронної пошти деталізуати вимоги до Сертифікату на стрибок з парашутом із особою, що склала Замовлення.

4. СТРОКИ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ ПРИ ЇХ ЗАМОВЛЕННІ

4.1. Передача оплаченого Сертифікату здійснюється Продавцем протягом строків, визначених на веб-сайті, та згідно погодженого часу.

4.1.2. 4.1.3. Приймання Покупцем Сертифікатів допускається виключно після оплати їх вартості та оплати вартості забезпечення їх транспортування і доставки, за умови передачі Сертифікатів на умовах післяплати у пунктах доставки

4.2. Передача Сертифікатів здійснюється силами Продавця на умовах:

4.2.1. особистого прийняття Покупцем Сертифікатів за адресою діяльності Громадської Організації «Українська Асоціація Екстремальних Видів Спорту» (Київська область, смт. Бородянка, Польовий провулок, 9) за попередньою домовленістю

4.2.2. направлення Сертифікатів на стрибок з парашутом Покупцю через організацію, яка забезпечує транспортування та доставку Сертифікатів (пошта), яку обирає Продавець, та за адресою, визначеною особою, що склала Замовлення

4.3. У випадку передачі Сертифікату на умовах, визначених п. 4.2.1. Договору, право власності на Сертифікат та ризик випадкового пошкодження, знищення та/або втрати Сертифікату переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі Сертифікату Покупцю.

4.4. У випадку передачі Сертифікату на умовах, визначених п. 4.2.2. Договору, право власності на Сертифікат та ризик випадкового пошкодження, знищення та/або фактичної втрати Сертифікату переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі Сертифікату організації, яка забезпечує транспортування та доставку (пошта). Зобов’язання Продавця з передачі Сертифікату на користь Покупця, в такому разі, є виконаними з моменту отримання організацією, яка забезпечує перевезення та доставку Сертифікату (пошта).

4.5. Покупець за рахунок власних засобів та грошових коштів приймає Сертифікат за адресою, визначеною п. 4.2.1 Договору, або адресою, визначеною у Замовленні, за умови направлення Сертифікату в порядку п. 4.2.2.Договору.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

5.1. Передача-приймання Сертифікату оформлюється видатковою накладною або квитанцією (надалі за текстом «товарний документ»), що формуються Продавцем.

5.2. Покупець в момент отримання товарного документу, за умови відповідності Сертифікату умовам замовлень, за необхідності зобов’язаний підписати екземпляр товарного документу, що належний Продавцю.

5.3. У випадку виявлення явних недоліків у кількості та номіналах Сертифікатів, Покупець в момент отримання товарного документу має право відмовитись від приймання Сертифікату та надати Продавцю повідомлення про недоліки, що виключають приймання Сертифікату. У повідомленні про недоліки, що виключають приймання Сертифікату, Покупець зобов’язується вказати: - дату та місце складання повідомлення; - прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка склала повідомлення; - недоліки, що виключають підписання товарних документів.

5.4. Продавець протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дня отримання повідомлення про недоліки, що виключають підписання товарних документів, зобов’язується усунути обґрунтовані та визначені Покупцем недоліки. Передача-приймання Сертифікату за результатами усунення недоліків здійснюється у загальному порядку, визначеному п. 5.1.- п. 5.3. Договору.

5.5. У випадку не прийняття Сертифікату (не підписання екземпляру товарного документа Продавця) та не повідомлення Продавця про недоліки, що виключають приймання Сертифікату протягом строку визначеного п. 5.4. Договору, Сертифікат є прийнятим у належній кількості та належного номіналу Покупцем, у зв’язку з чим Покупець визнає належність та повноту даних, визначених у товарних документах, належність виконання зобов’язань Продавця за Договором.

5.6. Передача Сертифікатів Покупцеві частинами (зокрема у кількості, меншій ніж зазначено в оплаченій Покупцем Пропозиції з придбання) – не допускається.

6. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ СЕРТИФІКАТІВ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

6.1. Покупець має право замовити, оплатити та отримати Cертифікат у точці продажу, шляхом безпосереднього звернення до Продавця протягом режиму роботи відповідної точки продажу.

6.2. Передача-приймання Сертифікатів у точці продажу здійснюється в порядку Розділу 5 Договору.

7. ЦІНА ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ

7.1. Ціна Сертифікатів визначається номіналом Сертифікатів. Сплата ціни Сертифікатів є оплатою в рахунок набуття права вимоги, та не є завдатком.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТИ СЕРТИФІКАТІВ

8.1. Покупець сплачує на користь Продавця грошові кошти за кожну одиницю Сертифікату на стрибок з парашутом у наступному порядку:

8.1.1. Оплата вартості Сертифікату (кожної одиниці) в розмірі 100% здійснюється шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Продавця, або

8.1.2. шляхом готівкового/безготівкового розрахунку за адресою діяльності Громадської Організації «Українська Асоціація Екстремальних Видів Спорту» (Київська область, смт. Бородянка, Польовий провулок, 9) за попередньою домовленістю.

8.2. Розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні.

8.3. Допустимі форми розрахунків за Сертифікатами визначені на вебсайті.

9. ПОРЯДОК АКТИВАЦІЇ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТУ

9.1. Утримувач, в період дії Сертифікату, зобов‘язується звернутися безпосередньо до Продавця з повідомленням про намір активувати Сертифікат. В такому повідомленні Утримувач, крім найменування обраного обсягу послуг та виду стрибка, зазначає: - індивідуальний порядковий номер Сертифікату; - власне прізвище, ім'я, по-батькові; - власний телефонний номер; - бажаний день стрибка з парашутом. Повідомлення надається Продавцю за телефонними номерами, які розміщені на веб-сайті. Таке повідомлення може бути здійснено щоденно в період часу з 09 год. 00хв. до 20 год. 00 хв.

9.2. Продавець погоджує з Утримувачем час та місце споживання послуги (обраний вид стрибка з парашутом), та за номером телефону, вказаним Утримувачем, підтверджує погоджений день активації Сертифікату на стрибок з парашутом.

9.2.1. Вірогідність виконання стрибка з парашутом за Сертифікатом може залежати від пори року, погодних умов та інших об’єктивних факторів, які впливають на можливість та/або якість їх виконання, тому вони погоджуються на сприятливий день. У випадку зміни погодних умов та інших об’єктивних факторів, які впливають на можливість та/або якість послуг у погоджений день, тоді визначається інший найближчий сприятливий день для надання послуг.

9.3. Для споживання послуги Утримувач зобов’язаний надати Продавцю Сертифікат та прибути у час і місце виконання стрибка з парашутом (Київська область, смт Бородянка, Польовий провулок, 9 - аеродром Бородянка).

9.4. Утримувач має можливість змінити обраний вид стрибка з парашутом на дорожчий, але тільки за умови сплати різниці у вартості обраного стрибка під час активації Сертифікату. Утримувач має погодити можливість зміни обраного виду стрибка з Продавцем, попередивши Продавця про таку зміну не пізніше ніж за 72 (сімдесят дві) години.

9.5. Сертифікат не може бути використаний частково. Номінал Сертифікату не підлягає поділу. Утримувач має право активувати за відповідним Сертифікатом та виконати стрибок з парашутом виключно один раз.

9.6. Покупець має право передати Сертифікат третім особам без окремого погодження такої передачі із Продавцем.

9.7. Сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти.

9.8. Після закінчення строку дії Сертифікату, Сертифікат втрачає свою дійсність, а його Утримувач – втрачає право на активацію Сертифікату та набуття права вимоги. Номінал Сертифікату його Утримувачу та/або Покупцю не відшкодовується (не повертається).

9.9. Факт активації Сертифікату та/або його використанняУтримувачем є достатнім та належним підтвердженням того, що Утримувач Сертифікату ознайомлений з умовами активації та використання Сертифікату, умовами Договору та повністю і безумовно з ними погоджується.

9.10. Продавець приймає та розглядає скарги, вимоги, претензії щодо невиконання та/або неналежного виконання Продавцем зобов’язань за Договором за телефонними номерами та/або електронною поштою, які розміщені на веб-сайті, а також безпосередньо на місці надання послуг з організації стрибків з парашутом на аеродромі Бородянка.

9.12. Продавець гарантує надання послуг протягом строку дії Сертифікату, якщо Утримувач чи Покупець звернуться до Продавця для активації Сертифікату.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.2. У випадку істотного порушення Продавцем зобов’язань за Договором, які призвели до неможливості використання Сертифікату протягом строку його дії, або у випадку безпідставного та необґрунтованого припинення Продавцем зобов’язань за Договором (розірвання Договору), Продавець зобов’язаний компенсувати Покупцю вартість Сертифікату протягом 10 (десяти) банківських днів від дня звернення Покупця з обґрунтованою заявою про таке порушення Договору.

10.3.1. Для компенсації вартості Сертифікату в порядку п. 10.2. Договору, Покупець зобов’язаний пред’явити паспорт та/або інший документ, що посвідчує особу повноваження.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Продавець звільняється від визначеної чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо він доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі.

11.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила.

11.2.1. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Продавця характеру, які виникають без вини Продавця, поза його волею або всупереч волі чи бажанню Продавця, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Продавцем цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

11.3. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим, але не більше трьох місяців.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів.

12.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у суді за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно норм матеріального права України.

13. ДІЯ ДОГОВОРУ

13.1 Цей Договір діє з моменту його опублікування на веб-сайті і є безстроковим, але Громадська Організація «Українська Асоціація Екстремальних Видів Спорту» має право припинити дію Договору по завершенню 6 (шести) календарних місяців від дня опублікування Договору на веб-сайті, залишаючись при цьому відповідальною за Сертифікатами, строк дії яких не закінчено на момент припинення дії Договору.

13.1.1. Зобов’язання Продавця за Договором не припиняються та не можуть бути припинені відносно Сертифікатів, строк дії яких не закінчено.

13.2. Припинення дії Договору та повідомлення про припинення дії Договору здійснюється шляхом публікування Продавцем таких даних на веб-сайті, не раніше ніж за 3 (три) календарних дні до моменту припинення дії Договору. Договір є припиненим з дати, визначеної у повідомлення про припинення дії Договору.

13.3. Зміни у цей Договір, а також зміни до видів, обсягу та вартості вражень (послуг), можуть бути внесені Громадською Організацією «Українська Асоціація Екстремальних Видів Спорту», в тому числі і у випадках: - зміни для Продавця вартості послуг; - зміни обсягу послуг, які надаються; - ухвалення Продавцем рішення про вдосконалення умов Договору. Зміни та повідомлення Покупців та/або Утримувачів про такі зміни здійснюються шляхом їх публікації на веб-сайті, та/або через внесення змін до змісту Договору, та/або шляхом викладення Договору у новій редакції. У випадку внесення змін до вартості права вимоги Продавець здійснює активацію сертифікату за новими цінами виключно щодо Сертифікатів, які було оплачено Продавцю після дня запровадження нових цін

13.3.1. Зміни, що визначені у п. 13.3.Договору, вступають в дію через 3 (три) календарні дні з моменту їх публікування на веб-сайті, якщо більший строк набрання змінами дії прямо не визначений при їх публікації. Зміни до Договору визнаються та приймаються шляхом здійснення дій, спрямованих на отримання Сертифікату на стрибок з парашутом, використання та/або активації Сертифікату.

14. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

14.1. Персональними даними для цілей цього Договору розуміються відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, зокрема: ім’я, прізвище та по-батькові, контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта), дата народження, сімейний та майновий стан, біографічні дані, освіта, професія та інші дані про особу, які були отримані Продавцем у зв’язку з виконанням цього Договору (або надалі за текстом – «персональні дані»).

14.2. Продавець зобов’язується обробляти (в тому числі, використовувати, зберігати, систематизувати, накопичувати, тощо) (надалі за текстом – «обробка») персональні дані виключно з метою виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору, з метою активації Сертифікатів, та/або з метою реалізації будь-яких дій, що вимагаються відповідно до Договору та/або вимог чинного законодавства України.

14.3. Продавець зобов’язується здійснювати обробку персональних даних у відповідності з вимогами щодо обробки персональних даних, встановлених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

14.4. Покупець та/або Утримувач уповноважує Продавця на передачу персональних даних третім особам, якщо це необхідно для виконання Продавцем своїх зобов’язань за цим Договором, споживання Утримувачем послуги, за умови, що така третя особа-одержувач зобов'язується здійснювати обробку персональних даних на тих самих умовах, що визначені у цьому розділі, та відповідно до чинного законодавства України.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Продавець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорів реквізитів та зобов'язується своєчасно інформувати про їх зміну.

16. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Громадська Організація «Українська Асоціація Екстремальних Видів Спорту».

Юридична адреса: 07801, Україна, Київська обл., смт Бородянка, пров. Польовий, 9.

ЄДРПОУ 39459698

Президент: Бадрудінов Олександр Кахрудинович

також

Фізична Особа Підприємець: Лихвар Іван Іванович

Юридична адреса: 03162, УкраЇна, КиЇвська обл., м. Київ, просп. Леся Курбаса, 12Б

ЄДРПОУ: 3713611434